با اعضای مجموعه من یک‌هنرمندم آشنا شوید:

علی اصغر کلانتر

علی اصغر کلانتر
موسس من یک هنرمندم

کارشناس صنایع دستی

کارشناس ارشد پژوهش هنر

دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنراسلامی

 

هدیه شکری

هدیه شکری
مدیر مارکتینگ

کارشناس مهندسی عمران
کارشناس ارشد MBA گرایش Marketing

پگاه علیپور

پگاه علی‌پور
مدیرفنی و مشاور مارکتینگ

کارشناس صنایع دستی